คำถามทั่วไปที่พบบ่อย

a) แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ คืออะไร?

ไทยมีงานทำ.com-เว็บหางานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยเป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและฝึกอบรมภายใต้โครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (วงเงิน 4 แสนล้านบาท) และมาตรการอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งงานจากการจ้างงานของภาคเอกชน

b) ความเป็นมาของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ.com?

เพื่อให้ประเทศไทยมีกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมที่จะนำไปสู่การจับคู่ตำแหน่งงานได้ดีขึ้น โดยเป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำฐานช่องทาง (Platform) รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

c) ลักษณะการใช้งานหลัก (core features) ของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำมีอะไรบ้าง?

ไทยมีงานทำ.com เป็นช่องทางที่รวบรวมตำแหน่งงานและหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นความสะดวกและผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยมีลักษณะการใช้งานหลัก (features):

  • ข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนาที่ประชาชนสนใจสำหรับงานจ้างชั่วคราวช่วงโควิด และการจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่ประชาชนมีอยู่
  • ระบบแนะนำตำแหน่งงานที่ใกล้เคียงกับความสามารถของประชาชน
  • สามารถแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะ ความรู้ ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

d) การใช้บริการแพลตฟอร์มไทยมีงานทำมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

การสมัครสมาชิกและการใช้บริการบนเว็บไทยมีงานทำ.com สามารถดำเนินการได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

e) ค่าร้อยละของงานที่เหมาะกับความสามารถของคุณ (Skill match score) คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

การแสดงค่าร้อยละของงานที่เหมาะกับความสามารถของประชาชนมีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจสมัครงานว่าความรู้ ความสามารถ และทักษะของตัวเองที่มีนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงานที่สนใจมากน้อยเท่าใด นอกจากนี้ ค่าร้อยละดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการใช้แนะนำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (career path) ได้ในอนาคต

กรุณารอสักครู่