จัดการเงินดี Happy แน่นอน

ระยะเวลาเรียน

1.30 ชั่วโมง

ช่องทางการอบรม

เรียนออนไลน์

เปิดลงทะเบียน

ไม่จำกัด

รายละเอียดการฝึกอบรม

    1. การจัดการรายรับ-รายจ่ายอย่างเหมาะสม

    2. การออมเงินให้ได้ตามเป้าหมาย

    3. เทคนิคการบริหารจัดการหนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. รู้วิธีการจัดการรายรับ - รายจ่ายของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างที่ตั้งใจ

2. มีความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ดำเนินการอบรม

วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ความสามารถที่ได้รับ

{{value_skills.name}}

ประกาศโดย

​ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางก​ารเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานที่อบรม

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 273 ถ.สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่การเดินทาง

ราคา

ฟรี


 

กรุณารอสักครู่