ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับผู้ค้นหางานและหลักสูตรฝึกอบรม

ไทยมีงานทำ.com เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมการให้บริการค้นหางานและหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ และเป็นช่องทางสำหรับรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและยกระดับปรับทักษะแรงงาน ภายใต้โครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) และมาตรการอื่น ๆ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน ดังนี้

  1. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ทุกประการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง
  3. การสมัครงานหรือสมัครฝึกอบรมหลักสูตรใด ๆ ในเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com หากผู้ดูแลระบบตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ดูแลระบบมีสิทธิดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. หากผู้ดูแลระบบตรวจพบว่าสมาชิกบันทึกข้อมูลของตนเองหรือค้นหาโดยใช้ข้อความไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ ความเข้าใจผิด หรือความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ผู้ดูแลระบบมีสิทธิดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
  6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวผู้ดูแลระบบมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที
  7. สมาชิกยินยอมให้กระทรวงแรงงาน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกที่ได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม ต่อผู้จ้างงานหรือผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จ้างงาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิจากมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำ มาตรการเพื่อยกระดับปรับทักษะแรงงาน หรือมาตรการอื่น ๆ

กรุณารอสักครู่